U als ouder/verzorger en wij als school willen samen het beste doen voor de kinderen. Maar wat is precies het beste voor uw kind en op welke manier bereiken we dat? Daarover hebben we soms een verschil van mening. Bij een meningsverschil gaan we in gesprek.  

Het gesprek aangaan

Het voeren van gesprekken en het vinden van een oplossing is niet altijd makkelijk. Enkele tips hiervoor vindt u in de bijlage op onze website. De gesprekken vragen inspanningen van ouders/verzorgers én van de school. Het belangrijkste is dat: we naar elkaar luisteren, openstaan voor elkaars mening, we rustig blijven en duidelijk communiceren. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om er samen uit te komen.  

De te zetten stappen

Ondanks de inspanningen kan een meningsverschil soms uitgroeien tot grotere onvrede of een klacht. Dan zijn verdere stappen nodig. In de bijlage op onze website vindt u een stroomschema, waarin de stappen uitgewerkt staan.  

Ondersteuning op school

Op en rond de school zijn mensen die u kunnen helpen om de goede stappen te zetten als u ontevreden bent of als u zorgen hebt. Dit zijn:

  • de interne vertrouwenspersoon: een luisterend oor op school voor ouders/verzorgers en kinderen, meedenkend en advies gevend om het probleem op te lossen;
  • de externe vertrouwenspersoon: voor advies en bijstand voor ouders/verzorgers en personeelsleden bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en wetsovertredingen;
  • de medezeggenschapsraad: als ouders/verzorgers en personeelsleden vragen of opmerkingen hebben over het schoolbeleid en de schoolorganisatie;
  • een mediator: wordt ingezet via de voorzitter college van bestuur als het conflict ervoor zorgt dat er samen niet meer op een gewone manier gecommuniceerd kan worden.

De contactgegevens vindt u in de verderop in deze regeling.

U komt er samen niet uit, wat nu?

Komt u er op school, na het voeren van verschillende gesprekken, nog niet uit? Vraag dan advies aan de interne of aan de externe vertrouwenspersoon. Als u een conflict heeft over machtsmisbruik, een misstand of grensoverschrijdend gedrag, dient u een klacht in bij het college van bestuur. U stuurt een mail of een brief naar SALTO of u laat een bericht achter via de button 'complimenten/ klachten' op de website van SALTO. Uw mail of bericht wordt ontvangen door de voorzitter college van bestuur. Aan de hand van uw bericht bepaalt de voorzitter college van bestuur wie en op welke manier uw klacht in behandeling wordt genomen.  

Als het conflict nog blijft bestaan, na het voeren van verschillende gesprekken met de school of met het schoolbestuur, kan u een klacht indienen bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. Uiteraard hopen we erop dat we het samen nooit zover laten komen.

Tips voor ouders/verzorgers en school   

Voorkom dat het probleem erger wordt

Een gesprek voeren over een probleem is niet altijd makkelijk. Toch is het belangrijk om snel het gesprek aan te gaan als u ergens tegen aan loopt of ergens mee zit. Laat 'iets kleins' niet groter worden.

Spreek de juiste persoon aan

Bespreek een probleem het liefst meteen met de persoon waar de klacht over gaat of waar het probleem speelt. Ouders/verzorgers die een klacht hebben, kunnen daarvoor meestal het beste terecht bij de leerkracht van hun kind. Twijfelt u met wie of hoe u het gesprek moet voeren? Bespreek het dan met de interne vertrouwenspersoon.

Neem de tijd

Bespreek een probleem niet 'even tussendoor'. Maak een afspraak met de betreffende persoon en let erop dat er voldoende tijd is om standpunten toe te lichten.

Bereid het gesprek voor

Bedenk, voordat het gesprek plaatsvindt, wat u wilt bespreken en welke oplossingsmogelijkheden u zelf ziet. Als het u helpt, kan u uw voorbereiding opschrijven en deze aantekeningen ter ondersteuning bij het gesprek meenemen. Op die manier kan u tijdens het gesprek terugkijken of u alles heeft besproken wat u wilde bespreken.

Voorwaarden voor een goed gesprek 

  • Neem de ander serieus en probeer u in de standpunten van de ander te verplaatsen.
  • Laat elkaar uitpraten en reageer niet meteen vanuit emotie.
  • Blijf eerlijk en duidelijk, zonder de ander aan te vallen of zelf in de verdediging te schieten.
  • Vraag eventueel iemand anders bij het gesprek. Iemand die iets verder van het probleem af staat.
  • Streef samen naar een oplossing waar alle betrokkenen achter staan.
  • Houdt het belang van het kind in het oog.

Welke afspraken zijn er gemaakt?

Het is handig om na afloop het gesprek en de gemaakte afspraken in een verslag vast te leggen. Zo zorg je er samen voor dat er geen misverstanden ontstaan en kan je nog een keer nalezen wat er besproken is. Soms helpt het om de afspraken samen te ondertekenen.     

Contactgegevens bij klachten

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersonen op onze school zijn: Ronald van Laar en Dominique op het Veld

Per mail zijn de interne vertrouwenspersonen bereikbaar op het mailadres: ivp@bs-reigerlaan.nl  

De externe vertrouwenspersonen

SALTO is aangesloten bij vertrouwenswerk.nl.

Informatie vindt u op www.vertrouwenswerk.nl.

De rechtstreekse contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn:

Annelies de Waal (06-33646887, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl)

Roy Ploegmakers (06-48088774, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl)

Het schoolbestuur

SALTO t.a.v. de voorzitter college van bestuur

Odysseuslaan 2 5631JM Eindhoven

E: ivp@salto-eindhoven.nl

T: 040-2606710

De landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie passend onderwijs

Stichting Onderwijsgeschillen Zwarte Woud 2

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

T: 030 2809590

W: www.onderwijsgeschillen.nl  

Rechtbank Oost-Brabant

Postbus 70584

5201CZ 's-Hertogenbosch,

W: www.rechtspraak.nl

 

 
Inlog BasisOnline Ouderportaal