Aannamebeleid

Met toelating wordt bedoeld: het besluit om een aangemeld kind daadwerkelijk als leerling
van de school toe te laten. Toelatingsbeleid wordt ook wel 'aannamebeleid' genoemd. Het
gaat er hierbij om de afwegingen die een school maakt ten aanzien van het besluit om een
kind al dan niet als leerling toe te laten, c.q. aan te nemen. Daarvóór hebben de ouders/verzorgers hun kind bij de school aangemeld middels het inleveren van een ingevuld interessesformulier. Dit formulier krijgt u na een informatiemiddag. 
Na het besluit tot toelating volgt de inschrijving: dit gebeurt op de dag waarop het kind voor
het eerst de school bezoekt.

Download hier het aannamebeleid van de school.

Protocol instroom/doorstroom/uitstroom 

Naast het toelatingsbeleid is er voor SALTO-school Reigerlaan ook een regeling waarin de
procedure van aanmelding, toelating en inschrijving van nieuwe kinderen is vastgelegd.
Momenteel werkt de school aan het bijstellen aan een protocol instroom/doorstroom/uitstroom. Zodra deze vastgesteld is, wordt deze op de website geplaatst. 

Zorgplicht 

Zorgplicht begint, nadat u bij de schriftelijke aanmelding van uw kind aangeeft dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De school onderzoekt, na de aanmelding, de onderwijsbehoeften van uw kind en kijkt vervolgens naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Als de school de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft, laat de school het kind toe. Als dat niet het geval is, bekijken we in overleg met u welke andere school het best passende onderwijs voor uw kind aanbiedt. 
Inlog BasisOnline Ouderportaal